یلدای غریب

 شب یلــــدا قـــدم آرام بردار

کمی هم  احتــرام ما نگه دار

تو میبینی ربابم غصه دار است

بنی هاشم هنوزم داغدار است

صدای العطــش در گوش مانده

بدن ها بی کفن هر گوشه مانده

شب یلدا تو هم چـله نشین باش

سیه پوش غم ســـالار دین باش

-------------------------------------------------------------------

پانوشت:   یلدایتان بلند شاید لحظه ای. قدر بدان این لحظه بیشتر را شاید فرصتی باشد برای توبه و تفکر و در نهایت محبت بی دریغ خدا که معنا می شود در اجابت

دل نوشت:  آرزوهای یلداییتان مستجاب

/ 0 نظر / 34 بازدید