بالهایت را کجا جا گذاشتی؟

 

خدا بر شانه های کوچک انسان دست گذاشت و گفت:

((یادت می آید تو را با دو بال و دو پا آفریده بودم؟ زمین و آسمان هر دو برای تو بود. اما تو آسمان را ندیدی. راستی عزیزم بال هایت را کجا گذاشتی؟))

انسان دست بر شانه هایش گذاشت و جای خالی چیزی را احساس کرد. آن وقت رو به خدا کرد و گریست

/ 0 نظر / 11 بازدید