تقدیمی

 

پروردگار بی نظیرم

این پست را اختصاصی برای تو مینگارم

تنها مخاطب خاص نوشته ام، زبانم قاصر است از شکر این نعمت که هنوز با تمام سیاه روزی ام مرا در آغوش میگیری و نوازشهای توست که نمک های ریخته بر این زخمهای تازه را میزداید.

عزیز ترین دارایی ام، این سمیرای پر گناه و کوچک توست که درست در بی پناه ترین لحظه های زندگی اش چون کودکی بی تاب که سر بر زانوان مادر مینهند و گریه های بی تابیشان قرار از دل مادر میبرد ، به تو پناه آوردم. و هم اینجا بود که غرق تو گشتم. پروردگار مرا می پذیری؟

به خاطر دارم که مردم..... و این تلخ ترین لحظه ای بود که تا کنون به کام کشیده ام.

به خاطر می آورم که مرا زنده گرداندی. با دست معجزه گرت. و هنوز در ابهام این مانده ام که من لیاقت معجزه نداشته ام!

مهربانی بی دریغ. می بخشی بی دریغ 

/ 0 نظر / 19 بازدید