سرشار

لحظه های سرشار

همان لحظه های هستند که آنچه دیده نمی شود هدیه میگیری

پاکتی پر از بوسه. دسته ای اشک یا کوله ای از دعا

و این تو هستی که انتخاب می کنی چگونه ببینی

سرشار باشی یا تهی

و هدیه به انتخاب توست که وزن می پذیرد

گاهی می اندیشم چقدر دلم لحظه های سرشار می آفریند و چقدر لحظه سرشار هدیه می گیرد

اما با این همه نکند من تهی باشم

پروردگار بزرگترین سرشار زندگی من است.

و در همین لحظه که سرشار تو هستم خداوند، بگذار عشق را در دلم مرور کنم که چقدر خوب میشود اگر « من » همچون « تو»یی داشته باشم و بیم تهی شدن دور و برم پرسه نزند.

خداوند یاری ام کن لحظه سرشار بسازم برای زندگی زندگانیم. انقدر که غرقه ی دریای امیدهای سرشار تو باشیم

خداوند ..... ای نزدیکتر از ........

 

-------------------------------------------------------

سرشار نوشت: یادته؟! میدونی چقدر دوست دارم؟ برو زیر بارون. هر چندتا از قطره هارو که نتونستی بگیری. اونقد دوست دارم

پانوشت : سرشار نوشت تو چیست؟؟؟

/ 0 نظر / 23 بازدید