امیدوار

 

رسیده ای تا به حال به آن نقطه که امیدت از همه چیز قطع می شود؟؟

آنجا که دستت به هیچ ریسمانی نمی رسد که یاریت کند؟

که غریب بمانی و مضطر؟

درست همانجاست که اگر تمام حواسهایت را معطوف خدا کنی

و همه اجابت ها را از او بخواهی

و باور داشته باشی حاجتت بر آستانه در برایت آماده شده است

دعایت به اجابت خواهد رسید

شرط آن است که با تمام وجود خدا را بخوانی و از غیر او نا امید باشی.

--------------------------------------------------------------------

پانوشت: در کتابی خواندم که یکی از معصومین در شرایط استجابت دعا حدیثی با این مذموم آورده بود. آدرس دقیق رو می نویسم به زودی

 

دل نوشت:  بار پروردگارا فقط به تو امیدوارم و از هرچه غیر توست نا امید گشته ام. دستانم به خواهش بلند است.دستگیرم باش خدای بی نظیرم

/ 2 نظر / 5 بازدید
چشم انتظاری

مگر می شود بگویی الهی تویی پناه من بگویی تویی پشت من بگویی تویی یار ور یاور من و صدایی نشنوی ؟ دعایت را شنید آن مهربان بی همتا و ایمان داشته باش یک لحظه تنها نیستی

آدینه ظهور

رهایی از گمراهی را در آدینه ظهور جستجو کنید