نگاهم به انسان هایی بود که میغلتیدند در خون خود....

و کسانی که در سوگ عزیزانشان بودند...

دخالت تا مرز کشتار انسان.

و اینک خاورمیانه ای که رنگ خون دارد.

/ 1 نظر / 6 بازدید