روزهای پشت سر و آرزو های پیش رو...

 

تفسیر داشتن دو چشم شاید این باشد

نگاهی خیره به پشت سر و نگاهی رو به سوی پیش رو..

دلتنگ روزهای گذشته در این خانه شدم. و آمدم تا بنگارم از روزهای سپری شده ای که منتظر نمی مانند طعمشان را مزمزه کنیم. تلخ و شیرین زنجیر وار می گذرند و جالب آنکه ما را با خود می برند حتی اگر بخواهیم به یکی از همان روزهای طلخ یا شیرین گذشته پیله کنیم.

خلاصه آنکه سوار بر مرکب تیز پای زندگی رو به سوی آینده ای سرشار از موفقیت و تجربه ره سپارم. امیدوارم همه شما عزیزان ره سپار آرزوهای شیرینی باشید که محقق خواهند شد. سال رو به زوال را اینگونه گذراندیم. رفتند عزیزانی که در باورمان نمی گنجید نبودنشان. رفتند و داغ ها سرد شد. جایگاهشان امن انشا الله. و آمدند عزیزانی که صمیمانه انتظارشان را می کشیدیم. قدومشان سبز. و خندیدیم و گریستیم و گذراندیم. پروردگارم را سپاس که امروز قلبم سرشار از عشق اوست.

دوستتان دارم و روزگارتان سرشار از عشق و شادی

/ 0 نظر / 54 بازدید