فریاد بی صدا

بیا عزیز

فریادهایم را بی صدا میکنم

که پوستین آرامش ظاهری ام از هم دریده نگردد

و ناقوص رسوایی آشفتگی درونم

خواب شیرین و رویای دریایی کسانم را بر هم نریزد

 و من از درون و درست زیر این پوستین آرامش 

دارم ذره ذره می پوسم

/ 0 نظر / 2 بازدید