خوب میشوم....

خوب میشود دلم درنگ کن

حواسهای خسته ام جمع میشوند

جمع تو که خنده ات 

جامهای تنفس من است

حرف های عاشقی قشنگ میشوند وقتی

پرده پرده اشک را 

قطره قطره رشته میکنم

خوب میشود هوای بی هوای من

در هم و شکسته و جدا و خسته نیستم

کلاغ های قصه های راه دور دروغ گفته اند

من همانم و همین که مینشانی ام به دل

همین که در کنار نام تو

عشق را مرور میکنم

به عاشقی قسم که خوب میشوم

خوب میشود دلم

/ 1 نظر / 17 بازدید
دنیا

بابا ای ول خیلی شعر قشنگی بود ماله کیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلی به دلم نشست براوووووووووووووووووووووووووووووووو[قلب]