مدار معکوس

بر مداری ایستاده ام این روزها که گویی زمان و زمین را به سخره گرفته است

مدار من نمی دانم به چه قانونی می چرخد

و من مست سر گیجه ای شده ام که دلم می خواهد از آن بگریزم

«مدار من» را دوست ندارم

راهی می خواهم برای صعود.... درست به درگاه همان عرش کبریایی.

و باز پروردگار را زندگی کنم

دلم میخواهد بر درگاه دلم چند روزی پارچه سیاه بیاویزم

رویش بنویسم کسی نمرده  فقط چند روزی تعطیل است.

دلم دنیا را تعطیل می خواهد.

/ 0 نظر / 36 بازدید